תקנון האתר

ברוכים הבאים לאתר aharonigroup.com (להלן:" האתר") של קבוצת אהרוני (מ.א) יזום והשקעות בע"מ , ח.פ: 512828492 ] (להלן:"החברה").

1.      כללי

 1. החברה הינה בעלת הזכויות באתר והיא ו/או מי מטעמה מאשרים גישה אל האתר בכפוף לתנאים המפורטים להלן.
 2. תנאי וכללי השימוש באתר אלו מתייחסים לנשים ולגברים כאחד והשימוש בהם בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד .
 3. כל שימוש באתר, לרבות העיון והגלישה בו, כמו גם כל פעולה בו, מהווה אישור והסכמה של המשתמש לתנאי השימוש. כל משתמש באתר, בעצם השימוש בו, מצהיר ומאשר כי קרא את הוראות התקנון וכי הן מוסכמות עליו וכי הינו רשאי, בין על פי חוק ובין מכוח הרשאה או אישור הנדרשים על פי כל דין, להשתמש באתר.
 4. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי וכללי השימוש באתר.
 5. תנאי וכללי השימוש באתר, יחד עם מדיניות הפרטיות וה-"עוגיות "("COOKIES") (להלן:" תנאי השימוש"), מהווים את הבסיס לכל שימוש באתר בכל קונפיגורציה שלו, לרבות כאפליקציה, לרבות באמצעות כל מחשב או מכשיר אחר (לרבות טלפון סלולרי, טאבלט, מחשב כף יד וכיוצ"ב) ,והוא מסדיר באופן בלעדי את היחסים המשפטיים בין החברה לבין כל גולש ,צופה ו/או משתמש באתר ו/או במידע המצוי בו ו/או ברכיב כלשהו ו/או בפונקציה כלשהי של האתר, במישרין או בעקיפין (להלן:" המשתמש").
 6. אנא הקפד לעיין ולהתעדכן בתנאי השימוש מאחר ותנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה קודמת, ולא תהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם בקשר לכך .
 7. האתר מכיל, בין היתר, מידע אודות החברה ופרויקטים של החברה, ומציג תמונות, פרסומות ותכנים שונים. האתר מוצע לציבור כמו שהוא( As Is""). החברה פועלת כדי להבטיח שהתוכן המוצג יהיה נכון ומדויק, אך ייתכן והמידע אינו שלם ו/או יופיעו בו אי דיוקים ו/טעויות טכניות או אחרות בתום לב. החברה אינה אחראית ולא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי דיוקים ,היעדר עדכון ו/או טעויות וחוסרים שנפלו ביחס למידע, ולמשתמש לא תהא כל טענה בקשר לכך .
 8. תמונות, תשריטים, תרשימים, עיצובים והדמיות שונים המוצגים באתר הינם לצורך המחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבינם בפועל. החברה אינה מתחייבת כי אלו יבואו לכדי ביטוי בפועל כמות שהם. במידה ותתגלה אי התאמה ו/או סתירה בין המידע והמצגים באתר לבין מידע הקיים במסמכיה הרשמיים של החברה, לרבות בחוזי המכר, יגבר המידע הנמצא במשרדי החברה, במסמכיה הרשמיים, לרבות בחוזי המכר .
 9. החברה תהא רשאית להפסיק את הפעילות באתר בכל עת (באופן מלא או חלקי), בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהיה מחויבת למתן הודעה מראש בדבר הפסקת הפעילות .
 10. החברה תהא רשאית לחסום משתמש או למנוע ממנו גישה לאתר, באופן זמני או קבוע, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, פעל או ניסה לפעול באתר או בקשר עמו בניגוד לכל דין ו/או להוראות תנאי השימוש ו/או באופן שיש בו או שעלול לפגוע בחברה באופן כלשהו ו/או באתר .
 11. רישומי החברה, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 12. לחברה נתון שיקול הדעת הבלעדי לשינוי רשימת התכנים ו/או השירותים הניתנים באתר, לשינוי מבנה האתר, מראהו, עיצובו, את היקפם וזמינותם של התכנים ו/או השירותים במסגרתו וכן כל היבט אחר הכרוך באתר, וזאת ללא צורך במתן הודעה למשתמשים, אשר לא תהא להם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

2.     מדיניות פרטיות

 1. לעניין זה ראו הוראות מדיניות הפרטיות של החברה המופיעות באתר , אשר מהוות חלק מתנאי השימוש באתר.

3.     אישור בדבר קבלת דיוור רשמי/"ספאם"

 1. החברה רשאית לשלוח מעת לעת, באמצעות דואר אלקטרוני, הודעת SMS או כל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה ו/או בדבר שירותים אשר ניתנים על ידי צדדים שלישיים, מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים ,פרסומים, הטבות, מבצעים, וכן הודעות והצעות שונות.
 2. המידע כאמור ישלח רק אם המשתמש נתן את הסכמתו לכך, וכל עוד לא ביטל הסכמה זו ו/או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין ובכללן הוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס '40), התשס"ח-2008.
 3. החברה עשויה להשתמש בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים שונים, בכפוף להתחייבותה לשמירה על פרטיות

4.     קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני בקשר עם האתר והתוכן המופיע בו, מכל מין וסוג שהוא (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות או בזכויות שטרם נרשמו) ,לרבות סימני המסחר, הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים השיטות והסודות המסחריים, אופן הצגתו ועיצובו של האתר, בסיסי הנתונים בו (לרבות תיאור הפרויקטים, העיצובים, האיורים, הצילומים, התמונות, ההדמיות, המפות, קטעי האודיו, קטעי הוידאו, הטקסט, הגרפיקה וכיוב ,)'קוד המחשב של האתר, ה- Domain וכל פרט אחר הקשור באתר ובהפעלתו, הינם רכושה הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר לחברה באופן בלעדי. אם מדובר בזכויות קניין רוחני בקשר לפרויקטים אשר פורסמו באתר מטעמם של מפרסמים ו/או צדדים שלישיים אשר התירו לחברה לפרסם מידע ו/או זכויות כאמור, יהוו מידע וזכויות אלה את קניינם הבלעדי של המפרסמים ו/או הצדדים השלישיים (לפי העניין) ואין לעשות בהן כל שימוש מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של החברה (להלן:" המידע").
 2. אין להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון ,ליצור עבודות נגזרות, למכור, לשווק ולתרגם כל חלק מן המידע הכלול באתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי או אחר במידע ו/או בנתונים המתפרסמים באתר, בבסיס הנתונים באתר, במוצרים, התמונות המוצרים וברשימות המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב, ואין לעשות כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין של החברה, מכל סוג שהוא.
 4. אין להשתמש במידע ו/או בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש במפורש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן) .
 5. כמו כן, אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג ,Crawlers  Robotsוכיוצ"ב ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להציג את האתר בתוך מסגרת(Frame)  גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 6. אין להציג את האתר בעיצוב או ממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה לו החברה, אלא בכפוף לקבלת הסכמתה לכך מראש במפורש ובכתב.

5.     קישורים לאתרי אינטרנט ושירותים נוספים

 1. באתר עשויים להיכלל קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בהכרח על ידי החברה. הקישורים כאמור נועדו אך ורק לנוחותם ולידיעתם של המשתמשים ואין לחברה שליטה על אתרי אינטרנט אלה. החברה לא תשא באחריות לאתרי האינטרנט המקושרים ואין לראות בקישור לאתר כלשהו משום המלצה על אותו אתר. אין בהכללת קישורים לאתרים אחרים כדי להעיד על תמיכה בתוכן של אתרים אלו או על כל קשר אחר לאתרים אלו או למפעיליהם. החברה אינה מתחייבת לתקינות הקישורים, או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר כל מצביע אלקטרוני לקשר. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להסיר כל קישור מהאתר ו/או להוסיף קישורים נוספים.

6.     התחייבות המשתמש

 1. עצם השימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים על הסכמת המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש, ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול, לפי העניין ,כדלקמן:
 2. המשתמש מסכים לכל האמור בתנאי השימוש;
 3. המשתמש מתחייב שלא להעלות ו/או לשדר ו/או לשלוף ו/או להפיץ ו/או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב של החברה ו/או העלול לפגוע ו/או להגביל ו/או למנוע מאחר את השימוש באתר;
 4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה ,העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר;
 5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות, זכויות קניין רוחני ,זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;
 6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע;
 7. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת מידע ברשת ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה; בכלל זה, החברה לא תשא באחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר .
 8. המשתמש מתחייב לא להשתמש באתר באופן שאינו תואם לכל דין ו/או שאינו מוסכם או שמהווה זיוף, שינוי או מחיקת מידע;
 9. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק, ישיר או עקיף ו/או כל הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה ו/או נזק הנובעים מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.
 10. המשתמש מסכים, כי מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות תנאי השימוש ו/או כל דין, היא תהא רשאית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, בכפוף לכל דין, וכן היא שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להפסיק באופן מיידי את שימוש המשתמש באתר, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת לזכות החברה על פי דין.
 11. בכל מקרה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב להעניק גישה לאתר זה או לכל חלק ממנו לכל משתמש על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת .

7.     העדר אחריות

 1. השימוש באתר נעשה באחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
 2. המשתמש מצהיר ומאשר, כי החברה ו/או מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (לעיל ולהלן:" נזק כלשהו") שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו ,כתוצאה משימוש באתר לרבות שלא על פי תנאי השימוש - תהא הסיבה אשר תהא .מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה אינה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו, וכן לא תישא בנזק כלשהו שייגרמו מכל סיבה שהיא בקשר עם השימוש באתר ו/או הצפייה בו.
 3. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר, עקיף ,תוצאתי או אגבי עקב הגישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר, בגין כל עילה שהיא (לרבות בעילה חוזית ו/או נזיקית). החברה אינה נושאת בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש בלבד ומובהר כי אין החברה אחראית לכל מידע והודעה אשר יועלו על ידי משתמשים חיצוניים, ככל שיועלו לאתר.
 4. החברה אינה אחראית לכל נזק, לרבות בשל "וירוסים" ו/או תקלות ו/או יישומי תוכנה למיניהם, לציוד המחשב של המשתמש או לכל רכוש אחר של המשתמש, שיגרמו בשל גישה, גלישה או שימוש באתר, ובכלל זאת בשל הורדת מידע מהאתר.
 5. החברה אינה מתחייבת כי האתר יהא זמין בכל עת וכי פעילות ו/או שלמות האתר לא יופרעו ו/או יתנהלו ללא הפסקות ו/או בלא טעויות וכשלים. החברה לא תהא אחראית להפרעות כאמור לעיל, והיא לא תהיה אחראית לאי התאמות בטיב, אופי, היקף המידע (לרבות דרך העברתו) ו/או לנזק כלשהו שיגרמו למשתמש ו/או לצד ג' בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים באתר מכל סיבה שהיא. כמו כן, החברה לא תהא אחראית אופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט ו/או בקווי בזק ו/או בקווי תקשורת כלשהם.
 6. החברה לא תהא אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים. החברה אינה מתחייבת כי קישורים כלשהם יובילו לאתר אינטרנט פעיל, ואינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה ולמידע המצוי בהם. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריות המשתמש בלבד .
 7. המשתמש מודע למגבלת רשת האינטרנט לגבי אבטחת המידע ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה. בכלל זה, החברה לא תישא בכל אחראיות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי משתמש במקרה של חדירה שלא כדין למערכות המחשוב של האתר .
 8. החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע ,על-ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או על ידי כל גורם שאין לה שליטה עליו .

8.     שונות

 1. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.
 2. החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי תנאי שימוש אלה לכל צד שלישי כפי שתמצא לנכון וללא כל חובה מצד החברה לפרסם את דבר ההמחאה כאמור, באתר.
 3. התכנים המועלים ומפורסמים באופן פומבי באתר, עשויים להיות מוצגים בכל מדיה אחרת, לרבות אתר סלולארי ו/או טלוויזיה ו/או כל אמצעי אחר.
 4. תנאי השימוש באתר כאמור וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש ו/או הפעילות באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנוגע לאתר לשימוש בו היה נתונה לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב.
 5. היה ויקבע שחלק כלשהו מתנאי השימוש אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שהוחלט כי אינם אכיפים ייחשבו כמוחלפים בסעיפים תקפים ואכיפים, אשר תוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים ויתר סעיפי תנאי השימוש יישארו בתוקפם.

9.     יצירת קשר

 1. לתמיכה טכנית, הסבר על פעילות האתר ובירורים שונים, ניתן לפנות לדוא"ל בכתובת: Office@aharonigroup.com או במכתב רשום לכתובת החברה במשרדיה: הרב ניסנבוים יצחק 35, בת ים.